પૃષ્ઠો

સોમવાર, 14 ઑક્ટોબર, 2013

PTC TET PASS...ઊમેદવારો મટે ટુંક સમય મા ભરતી ની શક્યાતાઓ...

                         
                              PTC TET PASS ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે...
                  સરકાર શ્રી દ્વારા ૧ થી ૫ મા કામ કરતા શિક્ષકો ની મહીતી મન્ગવામા આવી છે...
                     ડીસેમ્બર મહીના  ના પેહલા સપ્તાહ સુધી મા ભર્તી થવાની શક્યાતાઓ....

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો