પૃષ્ઠો

શુક્રવાર, 25 ઑક્ટોબર, 2013

બદ્લી વાળા મિત્રો ને અનદો....છુટા થવાનો પરિપત્ર થયો..........!

 
  નોધ: મિત્રો....પરિપત્ર હજી નિયમક સર ની સહિ માટે મૂકવા મા અવેલ છે.......
                   થોડા જ સમય મા તે ઇસ્યુ થઇ સકે છે.....

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો