પૃષ્ઠો

સોમવાર, 21 ઑક્ટોબર, 2013

ટેટ -2 ના સ્ટૂડેંટ્સ માટે શુભ સમાચાર....

FINAL ANSWERKEY MA SUDHARO KARI ETLA MARKS NU GRADATION AAPAVANA CASE MA..
AAJE CHALELA HEARING MA HIGH COURTE RAJY PARIXA BOARDNE KARAN DARASHAK NOTICE PATHAVI...
TET 2 FINAL ANSWER KEY MA SUDHARA MATENO CASE SU CHHE TE ANGE BDHA MITRO MATE JAN KHATAR..(Qu.1)T ankani Vagavati hath khenchi levo?
=>Pratishipt kriya ane Anabhisandhit pratichar bnne many rakhava.
(Qu.2)Vìkramsil a vidhyapith kya aaveli 6?
=>ema 2 jvab many rakho 1.paschim bangal ane 2.bihar.
(Qu.3)Sokara ramata hata ?
=>Kratari ane krudant vaky bnne many rakho.
(Qu.4)Nimnlekhi t me se Bahuvrihi samas ka udaharan btaie?
=>Ema 1.Chandramukh,2 .Ganpati,3.Raji vnayan aa traney many rakho.
(Qu.5)Ram bahut budhdhim ladaka hai?bahut kya hai?
=>Ema 1.Visheshan ane 2.Pravisheshan bnne many rakhava..
=>AANA SIVAY PAN KETLAK PRASNO SE TOTAL LANGUAGE 8,SOCIOLOGY MA 3,MATHS MA 2 PRASNO CHHE.
=>AA PERSONAL PETITION CHHE AAMA FAKT CASE KARELA MÌTRO NE J GRADATÌÖN RUPE JETALA SUDHARA SUCHVYA ETLA MARKS APASE E MUJAB NO CASE CHHE..

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો